Editorial Board
 
Board of Editors  
Chao, Shu-Chu National Changhua University of Education
Chen, Hsiu-Jung National Taiwan Normal University
Hsu, Wei-Su National Taiwan Normal University
Hung, Jui-Ping Chinese Culture University
IWAKABE Shigeru Ritsumeikan University
Lin, Yaw-Sheng National Taiwan University
Liu, Shu-Hui National Changhua University of Education
Wang, Chiachih DC University of North Texas
Wang, Yu-Chen National Taiwan Normal University
Wu, Shu-Yun National Chi Nan University
Wu, Yuh-Yin National Taipei University of Education
Yeh, Kuang-Hui Academia Sinica
Yu, Sen-Chi National Taichung University of Education